EMESIS (3)    GMRY OUTPUT TYPE (126.58)

Name Value
OUTPUT TYPE EMESIS
ORDER 3