ATHEISM (107)    RELIGION (13)

Name Value
NAME ATHEISM
CODE 37