METHODIST (4)    RELIGION (13)

Name Value
NAME METHODIST
CODE 4