ROMAN CATHOLIC CHURCH (99)    RELIGION (13)

Name Value
NAME ROMAN CATHOLIC CHURCH
CODE 0