PLEURA (78)    SEER CODE SET (164.5)

Name Value
NAME PLEURA
CODE SET TYPE EXTENSION
EDITION FIRST EDITION
CODE/DESCRIPTION
  • DESCRIPTION:   Unknown
  • DESCRIPTION:   Confined to pleura
  • DESCRIPTION:   Mesothelioma w nodule(s)
  • DESCRIPTION:   Localized, NOS
  • DESCRIPTION:   Adjacent connective tissues
  • DESCRIPTION:   Mesothelioma nodules lung involvement
  • DESCRIPTION:   Adjacent organs/structures
  • DESCRIPTION:   Mesothelioma; malignant pleural fluid
  • DESCRIPTION:   Further extension
  • DESCRIPTION:   Metastasis