X6 (31)    GLEASON PATTERNS (167.2)

Name Value
NAME X6
DESCRIPTION Primary pattern unknown, secondary pattern unknown