KOREAN (4)    POW PERIOD (22)

Name Value
NAME KOREAN
ABBREVIATION KOREAN