LEUKEMIA (566)    DISABILITY CONDITION (31)

Name Value
NAME LEUKEMIA
LONG DESCRIPTION LEUKEMIA
DX CODE 7703
RELATED ICD CODES
 • 204.00
  ICD MATCH:   MATCH
 • 205.90
  ICD MATCH:   MATCH
 • 206.00
  ICD MATCH:   MATCH
 • 206.10
  ICD MATCH:   MATCH
 • 206.20
  ICD MATCH:   MATCH
 • 206.80
  ICD MATCH:   MATCH
 • 206.90
  ICD MATCH:   MATCH
 • 207.00
  ICD MATCH:   MATCH
 • 207.10
  ICD MATCH:   MATCH
 • 207.20
  ICD MATCH:   MATCH
 • 207.80
  ICD MATCH:   MATCH
 • 204.10
  ICD MATCH:   MATCH
 • 208.00
  ICD MATCH:   MATCH
 • 208.10
  ICD MATCH:   MATCH
 • 208.20
  ICD MATCH:   MATCH
 • 208.80
  ICD MATCH:   MATCH
 • 208.90
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14596
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14597
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14598
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14599
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14600
  ICD MATCH:   MATCH
 • 204.20
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14601
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14602
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14603
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14605
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14606
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14607
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14608
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14609
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14610
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14611
  ICD MATCH:   MATCH
 • 204.80
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14612
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14613
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14614
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14615
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14616
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14617
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14618
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14619
  ICD MATCH:   MATCH
 • File: 80, IEN: 14620
  ICD MATCH:   MATCH
 • 204.90
  ICD MATCH:   MATCH
 • 205.00
  ICD MATCH:   MATCH
 • 205.10
  ICD MATCH:   MATCH
 • 205.20
  ICD MATCH:   MATCH
 • 205.80
  ICD MATCH:   MATCH