NEURALGIA OF EXTERNAL POPLITEAL NERVE (729)    DISABILITY CONDITION (31)

Name Value
NAME NEURALGIA OF EXTERNAL POPLITEAL NERVE
LONG DESCRIPTION NEURALGIA OF EXTERNAL POPLITEAL NERVE (COMMON PERONEAL)
DX CODE 8721