NEURALGIA OF INTERNAL POPLITEAL NERVE (732)    DISABILITY CONDITION (31)

Name Value
NAME NEURALGIA OF INTERNAL POPLITEAL NERVE
LONG DESCRIPTION NEURALGIA OF INTERNAL POPLITEAL NERVE (TIBIAL)
DX CODE 8724