NEURALGIA OF INTERNAL SAPHENOUS NERVE (735)    DISABILITY CONDITION (31)

Name Value
NAME NEURALGIA OF INTERNAL SAPHENOUS NERVE
LONG DESCRIPTION NEURALGIA OF INTERNAL SAPHENOUS NERVE
DX CODE 8727