DIABETES MELLITUS (226)    AMIE EXAM (396.6)

Name Value
NAME DIABETES MELLITUS
AMIE WORKSHEET # 0410
STATUS INACTIVE
BODY SYSTEM ENDOCRINE
PRINT NAME DIABETES MELLITUS
REPORTING PROGRAM NAME DVBCWDI3