MCG/0.04ML (1007)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/0.04ML