MCG/0.1ML (815)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/0.1ML