MCG/0.4ML (960)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/0.4ML