MCG/0.42ML (963)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/0.42ML