MISCELLANEOUS DENTAL (240)    MEDICATION ROUTES (51.2)

Name Value
NAME MISCELLANEOUS DENTAL
ABBREVIATION MISCDENT