Anti-M, other (43)    STANDARD VBECS DATA (6007)

Name Value
ATTRIBUTE NAME Anti-M, other
ATTRIBUTE KEY 52230
GUID 43
ANTIGEN/ANTIBODY IDENTIFER Antibody