Anti-N, other (46)    STANDARD VBECS DATA (6007)

Name Value
ATTRIBUTE NAME Anti-N, other
ATTRIBUTE KEY 52290
GUID 46
ANTIGEN/ANTIBODY IDENTIFER Antibody