Anti rhesus, other (65)    STANDARD VBECS DATA (6007)

Name Value
ATTRIBUTE NAME Anti rhesus, other
ATTRIBUTE KEY 52130
GUID 65
ANTIGEN/ANTIBODY IDENTIFER Antibody