Anti rhesus, NOS (66)    STANDARD VBECS DATA (6007)

Name Value
ATTRIBUTE NAME Anti rhesus, NOS
ATTRIBUTE KEY 52000
GUID 66
ANTIGEN/ANTIBODY IDENTIFER Antibody