Cold auto-antibody (72)    STANDARD VBECS DATA (6007)

Name Value
ATTRIBUTE NAME Cold auto-antibody
GUID 72
ANTIGEN/ANTIBODY IDENTIFER Antibody