Warm auto-antibody (79)    STANDARD VBECS DATA (6007)

Name Value
ATTRIBUTE NAME Warm auto-antibody
GUID 79
ANTIGEN/ANTIBODY IDENTIFER Antibody