LEISHMANIA DONOVANI (516)    ETIOLOGY FIELD (61.2)

Name Value
NAME LEISHMANIA DONOVANI
CLASS/GROUP-TRIBE/FAMILY MASTIGOPHORIA
SNOMED CODE 4421
IDENTIFIER PARASITE