ENTEROVIRUS POLIO 1 (925)    ETIOLOGY FIELD (61.2)

Name Value
NAME ENTEROVIRUS POLIO 1
SNOMED CODE 3172