ENTEROVIRUS POLIO 2 (926)    ETIOLOGY FIELD (61.2)

Name Value
NAME ENTEROVIRUS POLIO 2
SNOMED CODE 3173