ENTEROVIRUS POLIO 3 (927)    ETIOLOGY FIELD (61.2)

Name Value
NAME ENTEROVIRUS POLIO 3
SNOMED CODE 3174