ENTEROVIRUS COXSACKIE A1-8, 11-22, 24 (928)    ETIOLOGY FIELD (61.2)

Name Value
NAME ENTEROVIRUS COXSACKIE A1-8, 11-22, 24
SNOMED CODE 3175