ENTEROVIRUS COXSACKIE A9, 10 (929)    ETIOLOGY FIELD (61.2)

Name Value
NAME ENTEROVIRUS COXSACKIE A9, 10
SNOMED CODE 3176