EPIS (164)    LAB DESCRIPTIONS (62.5)

Name Value
NAME EPIS
SYNONYM EPI
EXPANSION EPITHELIAL CELLS
SCREEN MICRO