DOPPLER C/W PULMONIC STENOSIS (57)    MEDICAL DESCRIPTION (693)

Name Value
NAME DOPPLER C/W PULMONIC STENOSIS
SYNONYM PULMONIC VALVE