SEVERE HYPOXEMIA (39)    INTERPRETATION (693.2)

Name Value
INTERPRETATION SEVERE HYPOXEMIA
MEDICAL PACKAGE USE PULMONARY FUNCTION TEST