STOMACH PYLORUS (63)    ANATOMY (697)

Name Value
NAME STOMACH PYLORUS
*PROCEDURE
PROCEDURE NAME
  • EGD
  • ERC