OREVNTX1 NAME (1330)    REMOTE PROCEDURE (8994)

Name Value
NAME OREVNTX1 NAME
TAG NAME
ROUTINE OREVNTX1
RETURN VALUE TYPE SINGLE VALUE
WORD WRAP ON TRUE