FREE TEXT (4)    DATA TYPE (.81)

Name Value
NAME FREE TEXT
INTERNAL REPRESENTATION F