Home   Package List   Routine Alphabetical List   Global Alphabetical List   FileMan Files List   FileMan Sub-Files List   Package Component Lists   Package-Namespace Mapping  
Routine: IBDEI070

IBDEI070.m

Go to the documentation of this file.
IBDEI070 ; ; 03-MAY-2021
 ;;3.0;IB ENCOUNTER FORM IMP/EXP;;MAY 03, 2021
 Q:'DIFQR(358.3)  F I=1:2 S X=$T(Q+I) Q:X=""  S Y=$E($T(Q+I+1),4,999),X=$E(X,4,999) S:$A(Y)=126 I=I+1,Y=$E(Y,2,999)_$E($T(Q+I+1),5,999) S:$A(Y)=61 Y=$E(Y,2,999) X NO E  S @X=Y
Q Q
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16956,1,2,0)
 ;;=2^SPECIAL SUPPLIES
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16956,1,3,0)
 ;;=3^99070
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16957,0)
 ;;=97039^^70^813^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16957,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16957,1,2,0)
 ;;=2^UNLISTED PT MODALITY
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16957,1,3,0)
 ;;=3^97039
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16958,0)
 ;;=97799^^70^813^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16958,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16958,1,2,0)
 ;;=2^UNLISTED PROCEDURE
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16958,1,3,0)
 ;;=3^97799
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16959,0)
 ;;=95860^^70^814^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16959,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16959,1,2,0)
 ;;=2^EMG 1 Limb
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16959,1,3,0)
 ;;=3^95860
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16960,0)
 ;;=95863^^70^814^4^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16960,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16960,1,2,0)
 ;;=2^EMG 3 Limbs
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16960,1,3,0)
 ;;=3^95863
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16961,0)
 ;;=95864^^70^814^5^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16961,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16961,1,2,0)
 ;;=2^EMG 4 Limbs
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16961,1,3,0)
 ;;=3^95864
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16962,0)
 ;;=95867^^70^814^6^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16962,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16962,1,2,0)
 ;;=2^EMG Cran Ner Mus-Unilat
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16962,1,3,0)
 ;;=3^95867
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16963,0)
 ;;=95868^^70^814^7^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16963,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16963,1,2,0)
 ;;=2^EMG Head or Neck
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16963,1,3,0)
 ;;=3^95868
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16964,0)
 ;;=95870^^70^814^9^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16964,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16964,1,2,0)
 ;;=2^Needle EMG < 5 Muscles/Ext
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16964,1,3,0)
 ;;=3^95870
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16965,0)
 ;;=95861^^70^814^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16965,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16965,1,2,0)
 ;;=2^EMG 2 Limbs
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16965,1,3,0)
 ;;=3^95861
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16966,0)
 ;;=95885^^70^814^10^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16966,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16966,1,2,0)
 ;;=2^Needle EMG < 5 Muscles/Ext,+NCS
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16966,1,3,0)
 ;;=3^95885
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16967,0)
 ;;=95886^^70^814^11^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16967,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16967,1,2,0)
 ;;=2^Needle EMG >/= 5 Muscles/Ext,+NCS
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16967,1,3,0)
 ;;=3^95886
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16968,0)
 ;;=95887^^70^814^12^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16968,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16968,1,2,0)
 ;;=2^Needle EMG CNs or Axial,+NCS
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16968,1,3,0)
 ;;=3^95887
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16969,0)
 ;;=95869^^70^814^13^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16969,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16969,1,2,0)
 ;;=2^Needle EMG Thor Paraspinal
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16969,1,3,0)
 ;;=3^95869
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16970,0)
 ;;=95905^^70^814^8^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16970,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16970,1,2,0)
 ;;=2^Motor/Sens Nerv Conduct-ea limb w/F-wv
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16970,1,3,0)
 ;;=3^95905
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16971,0)
 ;;=95937^^70^814^21^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16971,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16971,1,2,0)
 ;;=2^Neuromuscular Junction Test
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16971,1,3,0)
 ;;=3^95937
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16972,0)
 ;;=95907^^70^814^14^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16972,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16972,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies; 1-2 studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16972,1,3,0)
 ;;=3^95907
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16973,0)
 ;;=95908^^70^814^16^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16973,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16973,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies; 3-4 studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16973,1,3,0)
 ;;=3^95908
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16974,0)
 ;;=95909^^70^814^17^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16974,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16974,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies; 5-6 studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16974,1,3,0)
 ;;=3^95909
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16975,0)
 ;;=95910^^70^814^18^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16975,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16975,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies; 7-8 studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16975,1,3,0)
 ;;=3^95910
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16976,0)
 ;;=95911^^70^814^19^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16976,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16976,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies; 9-10 studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16976,1,3,0)
 ;;=3^95911
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16977,0)
 ;;=95912^^70^814^15^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16977,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16977,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies; 11-12 studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16977,1,3,0)
 ;;=3^95912
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16978,0)
 ;;=95913^^70^814^20^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16978,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16978,1,2,0)
 ;;=2^Nerve conduction studies;13 or > studies
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16978,1,3,0)
 ;;=3^95913
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16979,0)
 ;;=95933^^70^814^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16979,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16979,1,2,0)
 ;;=2^Blink Reflex Test
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16979,1,3,0)
 ;;=3^95933
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16980,0)
 ;;=95925^^70^814^23^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16980,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16980,1,2,0)
 ;;=2^Somatosensory Testing
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16980,1,3,0)
 ;;=3^95925
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16981,0)
 ;;=97161^^70^814^22^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16981,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16981,1,2,0)
 ;;=2^PT Evaluation,Low Complex,20 min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16981,1,3,0)
 ;;=3^97161
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16982,0)
 ;;=99366^^70^815^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16982,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16982,1,2,0)
 ;;=2^Interdisc Tm Conf Non-Phys w/ Pt/Fam>29min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16982,1,3,0)
 ;;=3^99366
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16983,0)
 ;;=99368^^70^815^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16983,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16983,1,2,0)
 ;;=2^Interdisc Tm Conf Non-Phys w/o Pt/Fam>29min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16983,1,3,0)
 ;;=3^99368
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16984,0)
 ;;=99367^^70^815^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16984,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16984,1,2,0)
 ;;=2^Interdisc Tm Conf Phys w/o Pt/Fam>29min 
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16984,1,3,0)
 ;;=3^99367
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16985,0)
 ;;=97810^^70^816^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16985,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16985,1,2,0)
 ;;=2^Acupuncture w/o Stimul 15 Min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16985,1,3,0)
 ;;=3^97810
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16986,0)
 ;;=97811^^70^816^4^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16986,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16986,1,2,0)
 ;;=2^Acupuncture w/o Stimul,Ea Addl 15 Min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16986,1,3,0)
 ;;=3^97811
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16987,0)
 ;;=97813^^70^816^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16987,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16987,1,2,0)
 ;;=2^Acupuncture w/ Stimul 15 Min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16987,1,3,0)
 ;;=3^97813
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16988,0)
 ;;=97814^^70^816^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16988,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16988,1,2,0)
 ;;=2^Acupuncture w/ Stimul,Ea Addl 15 Min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16988,1,3,0)
 ;;=3^97814
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16989,0)
 ;;=64615^^70^817^5^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16989,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16989,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv Musc Migraine
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16989,1,3,0)
 ;;=3^64615
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16990,0)
 ;;=64616^^70^817^6^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16990,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16990,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv Musc Neck Dyston
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16990,1,3,0)
 ;;=3^64616
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16991,0)
 ;;=64642^^70^817^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16991,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16991,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv 1 Extremity 1-4
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16991,1,3,0)
 ;;=3^64642
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16992,0)
 ;;=64643^^70^817^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16992,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16992,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv 1 Extremity 1-4 Ea
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16992,1,3,0)
 ;;=3^64643
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16993,0)
 ;;=64644^^70^817^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16993,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16993,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv 1 Extremity 5/> Mus
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16993,1,3,0)
 ;;=3^64644
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16994,0)
 ;;=64645^^70^817^4^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16994,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16994,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv 1 Extremity 5/> Ea
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16994,1,3,0)
 ;;=3^64645
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16995,0)
 ;;=64646^^70^817^7^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16995,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16995,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv Trunk Musc 1-5
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16995,1,3,0)
 ;;=3^64646
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16996,0)
 ;;=64647^^70^817^8^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16996,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16996,1,2,0)
 ;;=2^Chemodenerv Trunk Musc 6/>
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16996,1,3,0)
 ;;=3^64647
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16997,0)
 ;;=J0585^^70^817^9^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16997,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16997,1,2,0)
 ;;=2^OnabotulinumtoxinA 1 Unit
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16997,1,3,0)
 ;;=3^J0585
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16998,0)
 ;;=J0587^^70^817^10^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16998,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16998,1,2,0)
 ;;=2^RimabotulinumtoxinB 100 Units
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16998,1,3,0)
 ;;=3^J0587
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16999,0)
 ;;=96116^^70^818^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16999,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16999,1,2,0)
 ;;=2^Neurobehavioral Status Exam,per hour
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,16999,1,3,0)
 ;;=3^96116
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17000,0)
 ;;=97763^^70^818^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17000,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17000,1,2,0)
 ;;=2^Orthotic/Prosth F/U Mgmt/Trng,Ea 15 min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17000,1,3,0)
 ;;=3^97763
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17001,0)
 ;;=62367^^70^819^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17001,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17001,1,2,0)
 ;;=2^Pump Analysis Only
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17001,1,3,0)
 ;;=3^62367
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17002,0)
 ;;=62368^^70^819^4^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17002,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17002,1,2,0)
 ;;=2^Pump Reprogram
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17002,1,3,0)
 ;;=3^62368
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17003,0)
 ;;=62370^^70^819^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17003,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17003,1,2,0)
 ;;=2^Pump Analysis Reprogram Refill
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17003,1,3,0)
 ;;=3^62370
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17004,0)
 ;;=61070^^70^819^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17004,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17004,1,2,0)
 ;;=2^Catheter Dye Study
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17004,1,3,0)
 ;;=3^61070
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17005,0)
 ;;=95873^^70^820^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17005,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17005,1,2,0)
 ;;=2^Stim Guidance
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17005,1,3,0)
 ;;=3^95873
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17006,0)
 ;;=95874^^70^820^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17006,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17006,1,2,0)
 ;;=2^Needle Guidance
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17006,1,3,0)
 ;;=3^95874
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17007,0)
 ;;=20526^^70^821^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17007,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17007,1,2,0)
 ;;=2^Therapeutic Injection
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17007,1,3,0)
 ;;=3^20526
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17008,0)
 ;;=20611^^70^822^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17008,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17008,1,2,0)
 ;;=2^Joint Inj w/ US-Major
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17008,1,3,0)
 ;;=3^20611
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17009,0)
 ;;=20606^^70^822^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17009,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17009,1,2,0)
 ;;=2^Joint Inj w/ US-Intermediate
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17009,1,3,0)
 ;;=3^20606
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17010,0)
 ;;=20604^^70^822^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17010,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17010,1,2,0)
 ;;=2^Joint Inj w/ US-Small
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17010,1,3,0)
 ;;=3^20604
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17011,0)
 ;;=20552^^70^823^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17011,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17011,1,2,0)
 ;;=2^Inject 1-2 Muscles
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17011,1,3,0)
 ;;=3^20552
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17012,0)
 ;;=20553^^70^823^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17012,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17012,1,2,0)
 ;;=2^Inject 3 or more Muscles
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17012,1,3,0)
 ;;=3^20553
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17013,0)
 ;;=76881^^70^824^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17013,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17013,1,2,0)
 ;;=2^US Guided w/ Image
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17013,1,3,0)
 ;;=3^76881
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17014,0)
 ;;=76882^^70^824^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17014,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17014,1,2,0)
 ;;=2^Complete US Guided w/ Image
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17014,1,3,0)
 ;;=3^76882
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17015,0)
 ;;=76942^^70^824^3^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17015,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17015,1,2,0)
 ;;=2^US Guided w/o Image
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17015,1,3,0)
 ;;=3^76942
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17016,0)
 ;;=99358^^70^825^1^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17016,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17016,1,2,0)
 ;;=2^Prolonged Service w/o Patient,1st hr
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17016,1,3,0)
 ;;=3^99358
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17017,0)
 ;;=99359^^70^825^2^^^^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17017,1,0)
 ;;=^358.31IA^3^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17017,1,2,0)
 ;;=2^Prolonged Service w/o Pt,Ea Addl 30min
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17017,1,3,0)
 ;;=3^99359
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17018,0)
 ;;=S06.0X1A^^71^826^1
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17018,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17018,1,3,0)
 ;;=3^Concussion w LOC of 30 minutes or less, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17018,1,4,0)
 ;;=4^S06.0X1A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17018,2)
 ;;=^5020669
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17019,0)
 ;;=S06.0X9A^^71^826^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17019,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17019,1,3,0)
 ;;=3^Concussion w LOC of unsp duration, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17019,1,4,0)
 ;;=4^S06.0X9A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17019,2)
 ;;=^5020693
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17020,0)
 ;;=S06.0X0A^^71^826^3
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17020,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17020,1,3,0)
 ;;=3^Concussion w/o LOC, initial encounter
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17020,1,4,0)
 ;;=4^S06.0X0A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17020,2)
 ;;=^5020666
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17021,0)
 ;;=Z13.850^^71^826^14
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17021,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17021,1,3,0)
 ;;=3^TBI Screening
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17021,1,4,0)
 ;;=4^Z13.850
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17021,2)
 ;;=^5062717
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17022,0)
 ;;=Z87.820^^71^826^13
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17022,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17022,1,3,0)
 ;;=3^Personal history of traumatic brain injury
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17022,1,4,0)
 ;;=4^Z87.820
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17022,2)
 ;;=^5063514
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17023,0)
 ;;=S06.890A^^71^826^11
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17023,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17023,1,3,0)
 ;;=3^Intcrn inj w/o LOC, init encntr
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17023,1,4,0)
 ;;=4^S06.890A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17023,2)
 ;;=^5021176
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17024,0)
 ;;=S06.1X5A^^71^826^15
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17024,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17024,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC >24 hr w ret consc lev, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17024,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X5A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17024,2)
 ;;=^5020711
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17025,0)
 ;;=S06.1X6A^^71^826^16
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17025,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17025,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC >24 hr w/o ret consc w surv, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17025,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X6A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17025,2)
 ;;=^5020714
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17026,0)
 ;;=S06.1X3A^^71^826^17
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17026,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17026,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC of 1-5 hrs 59 min, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17026,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X3A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17026,2)
 ;;=^5020705
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17027,0)
 ;;=S06.1X1A^^71^826^18
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17027,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17027,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC of 30 minutes or less, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17027,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X1A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17027,2)
 ;;=^5020699
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17028,0)
 ;;=S06.1X2A^^71^826^19
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17028,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17028,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC of 31-59 min, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17028,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X2A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17028,2)
 ;;=^5020702
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17029,0)
 ;;=S06.1X4A^^71^826^20
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17029,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17029,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC of 6 hours to 24 hours, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17029,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X4A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17029,2)
 ;;=^5020708
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17030,0)
 ;;=S06.1X7A^^71^826^22
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17030,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17030,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC w death d/t brain inj bf consc, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17030,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X7A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17030,2)
 ;;=^5020717
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17031,0)
 ;;=S06.1X8A^^71^826^23
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17031,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17031,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC w death d/t oth cause bf consc, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17031,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X8A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17031,2)
 ;;=^5020720
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17032,0)
 ;;=S06.1X9A^^71^826^21
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17032,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17032,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w LOC of unsp duration, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17032,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X9A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17032,2)
 ;;=^5020723
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17033,0)
 ;;=S06.1X0A^^71^826^24
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17033,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17033,1,3,0)
 ;;=3^Traumatic cerebral edema w/o LOC, init
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17033,1,4,0)
 ;;=4^S06.1X0A
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17033,2)
 ;;=^5020696
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17034,0)
 ;;=S06.9X5A^^71^826^4
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17034,1,0)
 ;;=^358.31IA^4^2
 ;;^UTILITY(U,$J,358.3,17034,1,3,0)
 ;;=3^Intcrn inj w LOC >24 hr w ret consc lev, init encntr,Unspec