Home   Package List   Routine Alphabetical List   Global Alphabetical List   FileMan Files List   FileMan Sub-Files List   Package Component Lists   Package-Namespace Mapping  
Routine: PXNTEG

PXNTEG.m

Go to the documentation of this file.
PXNTEG ;ISC/XTSUMBLD KERNEL - Package checksum checker ;2960814.111525
 ;;1.0;PCE PATIENT CARE ENCOUNTER;;Aug 12, 1996
 ;;7.3;2960814.111525
 S XT4="I 1",X=$T(+3) W !!,"Checksum routine created on ",$P(X,";",4)," by KERNEL V",$P(X,";",3),!
CONT F XT1=1:1 S XT2=$T(ROU+XT1) Q:XT2=""  S X=$P(XT2," ",1),XT3=$P(XT2,";",3) X XT4 I $T W !,X X ^%ZOSF("TEST") S:'$T XT3=0 X:XT3 ^%ZOSF("RSUM") W ?10,$S('XT3:"Routine not in UCI",XT3'=Y:"Calculated "_$C(7)_Y_", off by "_(Y-XT3),1:"ok")
 G CONT^PXNTEG0
 K %1,%2,%3,X,Y,XT1,XT2,XT3,XT4 Q
ONE S XT4="I $D(^UTILITY($J,X))",X=$T(+3) W !!,"Checksum routine created on ",$P(X,";",4)," by KERNEL V",$P(X,";",3),!
 W !,"Check a subset of routines:" K ^UTILITY($J) X ^%ZOSF("RSEL")
 W ! G CONT
ROU ;;
AUPNPAT ;;741709
AUPNSICD ;;268724
AUTNPOV ;;776769
IBDFPCE ;;2696567
PXAI ;;3686164
PXAICPT ;;5419204
PXAICPTV ;;3087233
PXAIHF ;;1635608
PXAIHFV ;;351726
PXAIIMM ;;1652845
PXAIIMMV ;;338030
PXAIPED ;;1547637
PXAIPEDV ;;278691
PXAIPL ;;1471437
PXAIPOV ;;6162167
PXAIPOVV ;;1191657
PXAIPRV ;;4280356
PXAIPRVV ;;3708267
PXAISK ;;1546855
PXAISKV ;;295298
PXAIUPRV ;;2122779
PXAIVST ;;4110981
PXAIVSTV ;;21773405
PXAIXAM ;;1461117
PXAIXAMV ;;247075
PXAPI ;;7755262
PXAPIDEL ;;9660476
PXAPIEED ;;2523944
PXAPIIB ;;1387457
PXAPIUTL ;;88009
PXBAICS ;;277824
PXBAPI ;;11386903
PXBAPI1 ;;9105147
PXBAPI2 ;;4683743
PXBAPI21 ;;4799017
PXBAPI22 ;;3140600
PXBCC ;;6797457
PXBDCPT ;;8592978
PXBDPL ;;5995372
PXBDPOV ;;8212402
PXBDPRV ;;8453744
PXBDREQ ;;1918733
PXBDSTP ;;5143593
PXBDVST ;;5647529
PXBGCPT ;;1918001
PXBGCPT2 ;;9008579
PXBGCPT4 ;;4628558
PXBGHF ;;1049671
PXBGIMM ;;1435633
PXBGPED ;;1185979
PXBGPL ;;941159
PXBGPL2 ;;3950665
PXBGPOV ;;2788193
PXBGPOV2 ;;7271462
PXBGPOV3 ;;4208771
PXBGPOV4 ;;4678588
PXBGPRV ;;1616122
PXBGPRV2 ;;6160224
PXBGPRV3 ;;4028981
PXBGPRV4 ;;4202360
PXBGSK ;;1553050
PXBGSTP ;;2240562
PXBGSTP2 ;;6944203
PXBGVST ;;8977407
PXBGXAM ;;1198724
PXBHLP0 ;;1260401
PXBHLP1 ;;4652826
PXBHLP2 ;;6539318
PXBHLP3 ;;7157764
PXBHLP4 ;;6207068
PXBHLPR ;;734674
PXBMCPT ;;4594493
PXBMCPT2 ;;2235327
PXBMPOV ;;2663469
PXBMPRV ;;1699541
PXBMSTP ;;2729842
PXBPCPT ;;13804267
PXBPCPT1 ;;5092280
PXBPL ;;4291505
PXBPPOV ;;8079021
PXBPPOV1 ;;4309492
PXBPPRV ;;13140093
PXBPPRV1 ;;4760701
PXBPQUA ;;1440529
PXBPSTP ;;5772061
PXBPSTP1 ;;3451342
PXBPVST ;;13388527
PXBPWCH ;;1562375
PXBSTOR ;;6614542
PXBSTOR1 ;;1652983
PXBUTL ;;8211033
PXBUTL0 ;;8269509
PXBUTL1 ;;3471042
PXBUTL2 ;;2260528
PXBUTL3 ;;1533990
PXCA ;;2933977
PXCA0 ;;5365776
PXCACPT ;;10674254
PXCACPT1 ;;1734330
PXCADX ;;3434565
PXCADXP1 ;;12087451
PXCADXP2 ;;12276828
PXCADXPL ;;3913980
PXCAERR ;;2452313
PXCAHF ;;4813066
PXCAPED ;;5490983
PXCAPL ;;13786607
PXCAPL1 ;;2426957
PXCAPL2 ;;3619358
PXCAPOV ;;11098877
PXCAPOV1 ;;3476960
PXCAPRV ;;6993740
PXCASK ;;5972282
PXCASOR ;;1954287
PXCATRT ;;1377182
PXCAVIMM ;;8829329
PXCAVST ;;16785044
PXCAVST1 ;;5115097
PXCAVST2 ;;4129627
PXCAXAM ;;3974596
PXCE ;;6555449
PXCEAE ;;6703732
PXCEAE1 ;;4594348
PXCEAE2 ;;2868684
PXCEAPPM ;;3476471
PXCECPT ;;6133689
PXCECSTP ;;4574573
PXCEDATE ;;1078083
PXCEE800 ;;1064572
PXCEEXP ;;2851965
PXCEHELP ;;5222075
PXCEHF ;;2885800
PXCEHIST ;;4442569
PXCEHLOC ;;3323806
PXCEINTR ;;3867891
PXCENEW ;;1336203
PXCEPAT ;;5573206
PXCEPED ;;2474866
PXCEPOV ;;4467333
PXCEPOV1 ;;5695017
PXCEPRV ;;5672258
PXCESDA1 ;;645416
PXCESDA3 ;;670753
PXCESDAM ;;5365433
PXCESIT ;;5008398
PXCESK ;;6571828
PXCETRT ;;3327845
PXCEVFI1 ;;4958653
PXCEVFI2 ;;8845926
PXCEVFI4 ;;5368384
PXCEVFI5 ;;1650454
PXCEVFIL ;;14040305
PXCEVIMM ;;5452259
PXCEVSIT ;;6206404
PXCEVST ;;3476006
PXCEXAM ;;2160690
PXEDIEL ;;4701234
PXEDIELU ;;1034636
PXEDILUD ;;3241222